อัตราค่าห้องพิเศษ

อัตราค่าบริการห้องพิเศษ  ผู้ป่วยใน โรงพยาบาลบ้านนา

( ห้องพิเศษทุกห้อง ราคา 1,000 บาท )

ลำดับ

ประเภทสิทธิการรักษา

อัตราเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด (บาท/วัน)

อัตราจ่ายส่วนเกิน

1

ข้าราชการ/กรมบัญชีกลาง/ลูกจ้างประจำ/กทม. /เทศบาล /องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

1,000

-

3

รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ ประปา ,ไฟฟ้า,โทรศัพท์,ธกส. ,และไปรษณีย์  เจ้าตัวและบุคคลในครอบครัว (ส่วนเกินชำระเต็มจำนวนหรือตามระบุในหนังสือรับรองสิทธิ์)

ตามระบุในหนังสือรับรองสิทธ์

ตามระบุในหนังสือรับรองสิทธ์

4

ครูเอกชนมีวงเงินค่ารักษา และค่าห้อง หนึ่งแสนบาทต่อปีปฏิทินซึ่งวงเงินที่เหลือแต่ละครั้งจะระบุในใบรับรองสิทธิ

1000

-

5

5.1สิทธิประกันสังคมบัตรรับรองสิทธิระบุโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กรณีรับบริการถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (เฉพาะตัว)

350

650

5.2 สิทธิประกันสังคมกรณีชำระเงินเอง เช่นคลอด ,ทำแท้ง,ฆ่าตัวตาย เป็นต้น และกรณีรับบริการไม่ถูกต้องตามระเบียบ/หลักเกณฑ์

-

1,000

6

บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ผู้ไม่มีสิทธิใดๆ

400

600

7

กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,แพทย์ประจำตำบล ,สารวัตรกำนัน ,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ (รวมถึงบุคคลในครอบครัว ) ลด 50 %

400

300

8

-อสม  (เฉพาะตัว)

-อสม.ดีเด่นระดับจังหวัดขึ้นไป /อสม.ปฏิบัติงาน 10ปีขึ้นไป (เจ้าตัวและครอบครัว)

400

400

ฟรี

ฟรี

9

สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร

1,000

-

 

หมายเหตุ :

  1.       อัตราค่าห้องพิเศษส่วนเกินตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550 และตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค         0422.2 / พิเศษ ว2 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2556
  2.       การปฏิบัตินอกเหนือจากข้อกำหนดนี้ให้บันทึกเสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาล บ้านนาเป็นรายๆไป และจะต้องได้รับการอนุมัติก่อนจึงจะสามารถใช้สิทธินอกเหนือจากข้อ         กำหนดนี้ได้
  3.       อัตราค่าห้องพิเศษและค่าอาหาร สำหรับสิทธิบัตรทองให้ลดหย่อนตามระเบียบการยกเว้น ค่าห้องพิเศษ และอาหารพิเศษ สำหรับ อสม.
  4.       อัตราค่าห้องพิเศษทบทวนจากคณะกรรมการบริหาร และหัวหน้างานของโรงพยาบาลบ้านนา วันที่ 2 ตุลาคม 2557
Visitors: 121,086