อัตราค่าห้องพิเศษ

 

 

อัตราค่าบริการห้องพิเศษ ผู้ป่วยใน โรงพยาบาลบ้านนา

 

 

 อัตราค่าบริการห้องพิเศษ ตึกอึ้งฮวด

ลำดับประเภทสิทธิการรักษาอัตราเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด (บาท/วัน)ฮึ้งฮวดอัตราจ่ายส่วนเกิน
1 ข้าราชการ/กรมบัญชีกลาง/ลูกจ้างประจำ/กทม. /เทศบาล /องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นฯ 1,000 1,500 250
2 ข้าราชการสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ อบจ./ เทศบาล/ อบต. 1,000 1,500 250
3 รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ ประปา,ไฟฟ้า,โทรศัพท์,ธกส. ,และไปรษณีย์ เจ้าตัวและบุคคลในครอบครัว
(ส่วนเกินชำระเต็มจำนวนหรือตามระบุในหนังสือรับรองสิทธิ์)
ตามระบุในหนังสือรับรองสิทธ์ ตามระบุในหนังสือรับรองสิทธ์
4 ครูเอกชนมีวงเงินค่ารักษา และค่าห้อง หนึ่งแสนบาทต่อปีปฏิทินซึ่งวงเงินที่เหลือแต่ละครั้งจะระบุในใบรับรองสิทธิ 1,000 - -
5 สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ผู้ไม่มีสิทธิอื่นใดๆ 400 1,500 1,500
6 6.1สิทธิประกันสังคมบัตรรับรองสิทธิระบุโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กรณีรับบริการถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์(เฉพาะตัว)
350 1,500 1,500
6.2 สิทธิประกันสังคมกรณีชำระเงินเอง เช่นคลอด ,ทำแท้ง,ฆ่าตัวตาย เป็นต้น และกรณีรับบริการไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบ/หลักเกณฑ์ข้าราชการ/กรมบัญชีกลาง/ลูกจ้างประจำ/กทม. /เทศบาล /องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นฯ
- 1,300 1,300
7 กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,แพทย์ประจำตำบล ,สารวัตรกำนัน ,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ (รวมถึงบุคคลในครอบครัว )
ส่วนเกินชำระ 50%
400 1,500 1,500
8 -อสม (เฉพาะตัว)
-อสม.ดีเด่นระดับจังหวัดขึ้นไป /อสม.ปฏิบัติงาน 10ปีขึ้นไป (เจ้าตัวและครอบครัว)
400 1,500 1,500
9 สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร 1,000 1,500 500
10 ผู้บริจาค รายละ 50,000 – 99,999 บาท ส่วนเกิน ลด 30% แยกตามสิทธิ สิทธิหลักประกันสุขภาพ(บัตรทอง) 400 1,500 770
สิทธิประกันสังคม 350 1,500 805
เบิกได้ 1,000 1,500 350
11 ผู้บริจาค รายละ 100,000 – 299,999 บาท ส่วนเกิน ลด 50% แยกตามสิทธิ สิทธิหลักประกันสุขภาพ(บัตรทอง) 400 1,500 550
สิทธิประกันสังคม 350 1,500 575
เบิกได้ 1,000 1,500 250
12 ผู้บริจาค รายละ 300,000 บาทขึ้นไป ทุกสิทธิฟรี ฟรี

 

 

 อัตราค่าบริการห้องพิเศษ ตึกภูอุทิศ

 

ลำดับประเภทสิทธิการรักษาอัตราเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด (บาท/วัน)ภูอุทิศอัตราจ่ายส่วนเกิน
1 ข้าราชการ/กรมบัญชีกลาง/ลูกจ้างประจำ/กทม. /เทศบาล /องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นฯ 1,000 1,300 150
2 ข้าราชการสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ อบจ./ เทศบาล/ อบต. 1,000 1,300 150
3 รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ ประปา,ไฟฟ้า,โทรศัพท์,ธกส. ,และไปรษณีย์ เจ้าตัวและบุคคลในครอบครัว
(ส่วนเกินชำระเต็มจำนวนหรือตามระบุในหนังสือรับรองสิทธิ์)
ตามระบุในหนังสือรับรองสิทธ์ ตามระบุในหนังสือรับรองสิทธ์
4 ครูเอกชนมีวงเงินค่ารักษา และค่าห้อง หนึ่งแสนบาทต่อปีปฏิทินซึ่งวงเงินที่เหลือแต่ละครั้งจะระบุในใบรับรองสิทธิ 1,000 - -
5 สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ผู้ไม่มีสิทธิอื่นใดๆ 400 1,300 900
6 6.1สิทธิประกันสังคมบัตรรับรองสิทธิระบุโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กรณีรับบริการถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์(เฉพาะตัว)
350 1,300 950
6.2 สิทธิประกันสังคมกรณีชำระเงินเอง เช่นคลอด ,ทำแท้ง,ฆ่าตัวตาย เป็นต้น และกรณีรับบริการไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบ/หลักเกณฑ์ข้าราชการ/กรมบัญชีกลาง/ลูกจ้างประจำ/กทม. /เทศบาล /องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นฯ
- 1,300 1,300
7 กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,แพทย์ประจำตำบล ,สารวัตรกำนัน ,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ (รวมถึงบุคคลในครอบครัว )
ส่วนเกินชำระ 50%
400 1,300 450 (ลด 50 %)
8 -อสม (เฉพาะตัว)
-อสม.ดีเด่นระดับจังหวัดขึ้นไป /อสม.ปฏิบัติงาน 10ปีขึ้นไป (เจ้าตัวและครอบครัว)
400 ฟรี ฟรี
9 สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร 1,000 1,300 300
10 ผู้บริจาค รายละ 50,000 – 99,999 บาท ส่วนเกิน ลด 30% แยกตามสิทธิ สิทธิหลักประกันสุขภาพ(บัตรทอง) 400 1,300 630
สิทธิประกันสังคม 350 1,300 665
เบิกได้ 1,000 1,300 210
11 ผู้บริจาค รายละ 100,000 – 299,999 บาท ส่วนเกิน ลด 50% แยกตามสิทธิ สิทธิหลักประกันสุขภาพ(บัตรทอง) 400 1,300 450
สิทธิประกันสังคม 350 1,300 665
เบิกได้ 1,000 1,300 150
12 ผู้บริจาค รายละ 300,000 บาทขึ้นไป ทุกสิทธิฟรี ฟรี

 

 

 

หมายเหตุ :     

  • 1. อัตราค่าห้องพิเศษทบทวนจากคณะกรรมการจัดทำแผนการเงินของโรงพยาบาลบ้านนา วันที่ 17 ตุลาคม 2562
  • 2. อัตราค่าห้องพิเศษของพนักงานราชการ / พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ส่วนเกินตามสิทธิประโยชน์ของตนเองที่พึงได้รับ ให้ได้รับการลดหย่อนอีกร้อยละ 50                      (ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 7 กันยายน 2558)
  • 3. เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบ้านนา หมายถึง ข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ / พนักงานราชการ / พนักงานกระทรวงสาธารณสุข / ลูกจ้างชั่วคราว                                      (ลูกจ้างรายคาบ เฉพาะที่มีสิทธิประกันสังคม)
Visitors: 290,336