ประกาศโรงพยาบาลบ้านนา

ประกาศโรงพยาบาลบ้านนา เรื่อง นโยบายด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัย

ประกาศโรงพยาบาลบ้านนา ว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ.2564

ประกาศโรงพยาบาลบ้านนา เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 25/11/2565

ประกาศโรงพยาบาลบ้านนา เรื่อง มาตรการเปิดโอกาศให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน 25/11/2565

ประกาศโรงพยาบาลบ้านนา เรื่อง คำสั่งและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลบ้านนา 15/11/2565

ประกาศโรงพยาบาลบ้านนา เรื่อง นโยบายความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัย 30/06/2565

ประกาศโรงพยาบาลบ้านนา เรื่อง นโยบายพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล 30/06/2565

ประกาศโรงพยาบาลบ้านนา เรื่อง นโยบาสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 30/06/2565

ประกาศโรงพยาบาลบ้านนา เรื่อง นโยบายการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 02/06/2564

ประกาศโรงพยาบาลบ้านนา เรื่อง การเปิดให้บริการคลินิคกัญชาทางการแพทย์ ณ ศูนย์การแพทย์แผนไทย ในวันที่ 19 มีนาคม เป็นต้นไป 10/03/2564

ประกาศโรงพยาบาลบ้านนา เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลบ้านนา 23/11/2563

ประกาศโรงพยาบาลบ้านนา เรื่อง รายชื่อผู้มีการคัดเลือกเพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลบ้านนา 13/11/2563

ประกาศโรงพยาบาลบ้านนา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลบ้านนา 26/10/2563

ระเบียบบ้านพักโรงพยาบาลบ้านนา ว่าด้วย การเข้าพักอาศัยในโรงพยาบาลบ้านนา

ประกาศแถลงการณ์โรงพยาบาลบ้านนา 10/03/2563 

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 07/11/2562

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (English) 07/11/2562

 

Visitors: 284,679