ประกาศโรงพยาบาลบ้านนา

 

ประกาศโรงพยาบาลบ้านนา เรื่อง นโยบายการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 02/06/2564

ประกาศโรงพยาบาลบ้านนา เรื่อง การเปิดให้บริการคลินิคกัญชาทางการแพทย์ ณ ศูนย์การแพทย์แผนไทย ในวันที่ 19 มีนาคม เป็นต้นไป 10/03/2564

ประกาศโรงพยาบาลบ้านนา เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลบ้านนา 23/11/2563

ประกาศโรงพยาบาลบ้านนา เรื่อง รายชื่อผู้มีการคัดเลือกเพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลบ้านนา 13/11/2563

ประกาศโรงพยาบาลบ้านนา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลบ้านนา 26/10/2563

ระเบียบบ้านพักโรงพยาบาลบ้านนา ว่าด้วย การเข้าพักอาศัยในโรงพยาบาลบ้านนา

ประกาศแถลงการณ์โรงพยาบาลบ้านนา 10/03/2563 

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 07/11/2562

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (English) 07/11/2562

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 18/4/2562

ประกาศโรงพยาบาลบ้านนา เรื่องนโยบายด้านสิทธิผู้ป่วยและความปลอดภัยของการใช้สื่อสังคมออนไลน์สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ

ประกาศโรงพยาบาลบ้านนา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลบ้านนา

 

Visitors: 215,929