ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารบริหาร จำนวน ๑ งาน (๑๘/๐๑/๒๕๖๖)

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง (๒๑/๑๒/๒๕๖๕)

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็นเก็บเลือดสำหรับงานธนาคารเลือด ขนาดไม่น้อยกว่า ๙ คิว จำนวน ๑ ตู้ (๑๕/๑๒/๒๕๖๕)

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่ จำนวน ๑ งาน (๑๕/๑๒/๒๕๖๕)

ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อตู้เย็นเก็บเลือดสำหรับงานธนาคารเลือด ขนาดไม่น้อยกว่า ๙ คิว จำนวน ๑ ตู้ (๐๙/๑๒/๒๕๖๕)

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง (๐๗/๑๒/๒๕๖๕)

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่ จำนวน ๑ งาน (๒๘/๑๑/๒๕๖๕)

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง (๒๔/๑๑/๒๕๖๕)

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงหลังคา และฝ้าอาคารอึ้งฮวด จำนวน ๑ งาน (๑๗/๑๑/๒๕๖๕)

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่ จำนวน ๑ งาน (๑๖/๑๑/๒๕๖๕)

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจ้างปรับปรุงหลังคา และฝ้าอาคารอึ้งฮวด จำนวน ๑ งาน (๑๑/๑๑/๒๕๖๕)

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อปั๊มผลิตสุญญากาศทางการแพทย์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด (๒๐/๑๐/๒๕๖๕)

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อปั๊มผลิตสุญญากาศทางการแพทย์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด (๑๗/๑๐/๒๕๖๕)

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบทิศทางเดียว จำนวน ๒ เครื่อง (๑๗/๑๐/๒๕๖๕)

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบทิศทางเดียว จำนวน ๒ เครื่อง (๐๗/๑๐/๒๕๖๕)

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมห้องศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน ๑ งาน (๒๖/0๘/๒๕๖๕)

ประกาศจังหวัดนครนายก  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบสี่ทิศทาง จำนวน ๓ เครื่อง (๐๔/๐๗/๒๕๖๕)

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบสี่ทิศทาง จำนวน ๓ เครื่อง (๒๙/๐๖/๒๕๖๕)

ประกาศโรงพยาบาลบ้านนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑๒/๑๐/๒๕๖๕)

ประกาศจังหวัดนครนายก  เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒๓/๐๙/๒๕๖๕)

 ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒๑/๐๙/๒๕๖๕)

 ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง เปิดเผยแพร่ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดจ้างเช่าเครื่องซักผ้า ขนาด ๒๕ กิโลกรัม จำนวน ๒ เครื่อง (๒๒/0๘/๒๕๖๕)

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง เปิดเผยแพร่ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดจ้างซ่อมแซมห้องศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน ๑ งาน (๒๒/0๘/๒๕๖๕)

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคาร โรงพยาบาลบ้านนา จำนวน ๒ โครงการ (๐๕/๐๘/๒๕๖๕)

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคาร โรงพยาบาลบ้านนา จำนวน ๓ โครงการ (๐๔/๐๘/๒๕๖๕)

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาติดตั้งโปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูล จำนวน ๑ งาน (๒๗/๐๗/๒๕๖๕)

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานจ้างซ่อมแซมอาคาร โรงพยาบาลบ้านนา จำนวน ๒ โครงการ (๒๖/๐๗/๒๕๖๕)

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานจ้างซ่อมแซมอาคาร โรงพยาบาลบ้านนา จำนวน ๓ โครงการ (๒๒/๐๗/๒๕๖๕)

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานจ้างเหมาติดตั้งโปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูล จำนวน ๑ งาน (๒๒/๐๗/๒๕๖๕)

ระกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการซ่อมแซมอาคาร โรงพยาบาลบ้านนา จำนวน ๒ โครงการ (๒๐/๗/๒๕๖๕)

ประกาศโรงพยาบาลบ้านนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑๘/๐๗/๒๕๖๕)

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการซ่อมแซมอาคาร โรงพยาบาลบ้านนา จำนวน ๓ โครงการ (๘/๗/๒๕๖๕)

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการซ่อมแซมห้องรังสีวินิจฉัย กลุ่มงานรังสีวิทยา (๘/๗/๒๕๖๕)

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการซ่อมแซมห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ (๘/๗/๒๕๖๕)

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการซ่อมแซมโถงทางเชื่อมอาคารผู้ป่วยนอก (๘/๗/๒๕๖๕)

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างซ่อมแซมห้องรังสีวินิจฉัย กลุ่มงานรังสีวิทยา จำนวน ๑ งาน (๐๙/๐๖/๒๕๖๕)

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างซ่อมแซมห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ จำนวน ๑ งาน (๐๙/๐๖/๒๕๖๕)

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างซ่อมแซมโถงทางเชื่อมอาคารผู้ป่วยนอก จำนวน ๑ งาน (๐๙/๐๖/๒๕๖๕)

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่องเผยแพร่ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน (23/05/2565)

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่องเผยแพร่ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (27/04/2565)

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่องเผยแพร่ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง (22/04/2565)

ประกาศโรงพยาบาลบ้านนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑๑/๐๔/๒๕๖๕)

ประกาศโรงพยาบาลบ้านนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งภายในหอผู้ป่วยในอาคารภูอุทิศ ชั้น ๑,๒ จำนวน ๑ งาน (๓๐/๐๓/๒๕๖๕)

ประกาศโรงพยาบาลบ้านนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฉากกั้นพร้อมเบาะนั่ง หอผู้ป่วยในอาคารภูอุทิศ จำนวน ๑๗ ตัว (๓๐/๐๓/๒๕๖๕)

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานจ้างเหมาตกแต่งภายใน หอผู้ป่วยในอาคารภูอุทิศ จำนวน ๑ งาน (๒๒/๐๓/๒๕๖๕)

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานจ้างทำฉากกั้นพร้อมเบาะนั่ง หอผู้ป่วยในอาคารภูอุทิศ ชั้น ๑,๒ จำนวน ๑๗ ตัว (๒๒/๐๓/๒๕๖๕)

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องทันตกรรม TYPE B (๒๔/๐๒/๒๕๖๕)

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar roof) สำหรับโรงพยาบาลบ้านนา โดยวิธีเช่า

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานจ้างซ่อมแซมระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องทันตกรรม TYPE B (๒๕/๐๑/๒๕๖๕)

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑๓/๐๑/๒๕๖๕)

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง (High power laser therapy) จำนวน 1 เครื่อง (13/01/2565)

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง (High power laser therapy) จำนวน 1 เครื่อง (27/12/2564

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง (High power laser therapy) จำนวน 1 เครื่อง (13/12/2564)

ประกาศโรงพยาบาลบ้านนา เรื่อง ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar roof) (1/12/2564)

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมหลังคาผู่้ป่วยใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25/11/2564)

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ฯ (12/11/2564)

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารหอผู้ป่วยใน จำนวน 1 งาน (9/11/2564)

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (27/10/2564)

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารหอผู้ป่วยใน จำนวน 1 งาน (26/10/2564)

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารหอผู้ป่วยใน จำนวน 1 งาน (21/10/2564)

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารหอผู้ป่วยใน จำนวน 1 งาน (8/10/2564

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (8/10/2564)

ประกาศโรงพยาบาลบ้านนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยเพื่อรับรองผู้ติดเชื้อ COVID-19 (๐๘/๐๙/๒๕๖๕)

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยเพื่อรับรองผู้ติดเชื้อ COVID-19 (๓/๐๙/๒๕๖๔)

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ (17/6/2564)

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ (31/5/2564)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม) ตาม พรก.เงินกู้ (3/3/2564)

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ (22/2/2564)

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29/12/2563)

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (16/12/2563)

เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 231 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (2/12/2563)

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและพื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 2 เครื่อง (27/11/63)

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค (9 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (27/11/2563)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 239,286