นโยบายผู้บริหาร

นโยบายสำคัญ ของโรงพยาบาลบ้านนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (จุดเน้น)

1. นโยบายเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารงบประมาณ

2. นโยบายด้านความปลอดภัยตามแนวทาง 2P Safety

3. นโยบายการปรับสถานที่ สิ่งแวดล้อมและระบบบริการตามแนวทางสู่ SMART Hospital

4. นโยบายเพิ่มประสิทธิภาพระบบการตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วย

5. นโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง(Intermediate Care)และผู้ป่วยระยะ

   สุดท้าย(Palliative Care)

Visitors: 215,922