การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ ปีงบประมาณ 2566

Integrity and Transparency Assessment : ITA

ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล
      MOIT1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
      MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
      MOIT3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
      MOIT4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
      MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      MOIT6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
      MOIT7 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลและเกี่ยวกับการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงานและเปิดผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และปีงบประมาณ พ.ศ.2566
      MOIT8 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทําผิดวินัย

ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส
      MOIT9 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนและช่องทางการร้องเรียน
      MOIT10 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
      MOIT11 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 5 การป้องกันการรับสินบน
      MOIT12 หน่วยงานมีมาตรการการป้องกันการรับสินบนที่เป็นระบบ
      MOIT13 หน่วยงานประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2566 ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564

ตัวชี้วัดที่ 6 การป้องกันการใช้ทรัพย์สินของราชการ
      MOIT14 หน่วยงานมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องและมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
      MOIT15 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566
      MOIT16 หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจําปีของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
      MOIT17 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
      MOIT18 หน่วยงานมีการปฏิบัติมาตราการการป้องกันการทุจริต(การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
      MOIT19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน: กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดประจําปีงบประมาณพ.ศ.2566

ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
      MOIT20 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anit-Corruption Education)กระทรวงสาธารณสุข(ฉับบปรับปรุง) พ.ศ.2566

ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
      MOIT21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจํานงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการและนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหารต่อสาธารณชน
      MOIT22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน


Visitors: 294,967