พันธกิจและวิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลชุมชนเพื่อประชาชน

พันธกิจ

โรงพยาบาลบ้านนาให้้บริการแก่ประชาชนทุกระดับครบทั้ง 4 มิติ

ด้วยองค์ประกอบที่เป็นเลิศขององค์กร ทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรมีทักษะความรู้ความสามารถ

ปฏิบัติตามธรรมาภิบาลและค่านิยมขององค์กรภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพเพียง

 

 

 

Visitors: 239,290