นโยบายผู้บริหาร

นโยบายสำคัญ ของโรงพยาบาลบ้านนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

1. นโยบายการเฝ้าระวังและป้องกัน Covid - 19

2. นโยบายเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารงบประมาณ

3. นโยบายด้านความปลอดภัยตามแนวทาง 2P Safety

4. นโยบายการปรับสถานที่ สิ่งแวดล้อมและระบบบริการตามแนวทางสู่ SMART Hospital

5. นโยบายเพิ่มประสิทธิภาพระบบการตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วย

6. นโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง(Intermediate Care)และผู้ป่วยระยะ

   สุดท้าย(Palliative Care)

Visitors: 290,330