กฏหมาย ICT

พรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562  

พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562  

พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์. พ.ศ. 2563  

พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  

ประกาศแนวทางการจัดทาแนวนโยบาย (Certificate Policy) และแนวปฏิบติ (Certification Practice Statement) ของผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority) พ.ศ. 2552  

พรฎ.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธ๊การในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549  

ประกาศหลักเกณฑ์การเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ : ประกาศเรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 1)  

คำอธิบายเกี่ยวกับ พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553  

พรบ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ฉบับที่ 2  

พรบ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 (update)  

พรบ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544  

พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550  

Visitors: 294,969